ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ยืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

หากสิ้นสุดเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ หรือนักศึกษายังไม่ Upload file ใบแสดงผลการเรียน / ปพ.1 / Transcript ที่มีวันจบการศึกษา

จะถือว่าการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65
บัดนี้ - 11 เม.ย. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 6 ม.ค. 65
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 ม.ค. 65
20 เม.ย. 65
4สอบข้อเขียน16 ม.ค. 65
23 เม.ย. 65
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน20 ม.ค. 65
26 เม.ย. 65
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา20 - 23 ม.ค. 65
26 - 27 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 65)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)24 ม.ค. 65
28 เม.ย. 65
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา24 - 25 ม.ค. 65
28 - 29 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. 65)
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ 3 พ.ค. 65
10มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ เข้าระบบ TCAS13 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 65
20 - 24 พ.ค. 65
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020