Page 15 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 15

14

            2. แบบ 2.1
             เป็นแผนการศึกษาที่เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้จบ
             การศึกษาในระดับปริญญาโท
                - ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต

                - ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า     18  หน่วยกิต

                (รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63หน่วยกิต)


             3. แบบ 2.2
              เป็นแผนการศึกษาที่เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้จบ
              การศึกษาในระดับปริญญาตรี

                - ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต

                - ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต

                (รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต)

        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ➢ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท ์ โทรศัพท์  0-4422-4195


                              e-mail:   pantip.p@sut.ac.th

        ➢รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ทศานนท ์     โทรศัพท์  0-4422-4379

                              e-mail:   songkot@sut.ac.th

        ➢รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง   โทรศัพท์  0-4422-4959

                              e-mail:   suwit@sut.ac.th

        ➢อาจารย์ ดร.สิริพร กมลธรรม         โทรศัพท์  0-4422-4667


                              e-mail:  siripon@gmail.com
        ➢อาจารย์ ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์       โทรศัพท์  0-4422-4594


                              e-mail:  tanakorn.s@sut.ac.th

        ➢อาจารย์ ดร.นพดล สุกแสงปัญญา        โทรศัพท์  0-4422-4666

                              e-mail:  s.nobphadon@gmail.com

        ➢สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ            โทรศัพท์  0-4422-4652

                              โทรสาร  0-4422-4185


        ➢เว็บไซต์ของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ : https://beta.sut.ac.th/is-remote-sensing
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20