Page 11 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 11

10

        สาขาวิชา    ฟิสิกส์ประยุกต์


        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

         1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือ
           เทียบเท่าในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ
           สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญา
           ตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
           ก่อนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
         3. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

         เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

         1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท
         2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
         3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
           อาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
         4. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช ้
           ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

        วิธีการคัดเลือก

          การคัดเลือกจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียนซึ่งจะพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
          หนังสือรับรอง และผลการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียนโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          และหากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กล่าวแล้วคณะกรรมการคัดเลือกอาจจะนำมาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        รองศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์     โทรศัพท์ 0-4422-4293


                              e-mail : panomsak@sut.ac.th, panomsak@g.sut.ac.th

        ➢ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์           โทรศัพท์ 0-4422-4557

                              e-mail : w.nuansing@g.sut.ac.th

        ➢ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   โทรศัพท์ 0-4422-4319 โทรสาร 0-4422-4185

        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://science.sut.ac.th/2013/physics
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16