Page 13 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 13

12

        สาขาวิชา    ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี


        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                                                     ี
          อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาโท ทางเกษตรศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้พื้นฐานทางชวเคมี
          เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือ
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า ในสาขาที่ระบุในข้อ 1 หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษา
          สุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรองที่คาดว่าจะ

          สำเร็จการศึกษาด้วยระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาที่ระบุในข้อ 1

         3. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

         1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
         2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรอง (Recommendation)
          จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

         3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการ
          สมัคร)


        วิธีการคัดเลือก
          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
          หนังสือรับรอง ผลการสอบข้อเขียนในรายวิชาทางชีวเคมี และผลการสอบสัมภาษณ์


        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ➢ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์   โทรศัพท์ 0-4422-4304

                              โทรสาร 0-4422-4185

                              e-mail : cairns@sut.ac.th

        ➢ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล   โทรศัพท์ 0-4422-4254

                              โทรสาร  0-4422-4185

                              e-mail : chutima.sub@sut.ac.th

        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา : https://www.sutbiochemgradprog.org
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18