Page 16 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 16

15

        สาขาวิชา    ชีวเวชศาสตร์

        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

        คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

            1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือ
             เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
            2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
             รับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
             รับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
             นับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กำลังศึกษา
            3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา
             วิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชา
            4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
             นักศึกษา
        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

            1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
            2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
            3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่
             ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
            4. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ  และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่
             ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
        วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
          หนังสือรับรอง  และผลการสอบสัมภาษณ์

        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ➢ รศ. สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท          โทรศัพท์ 0-4422-4673, 0-4422-4674
                      ์
                                 โทรสาร 0-4422-4185

                                 e-mail : sajeera@sut.ac.th

                                     siriwan53@sut.ac.th

        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://beta.sut.ac.th/is-physiology

        หมายเหต ุ

        สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค
        สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น จุลชีววิทยา, ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี ฯลฯ เป็นต้น
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21