Page 14 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 14

13

        สาขาวิชา    ภูมิสารสนเทศ


        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือ
            เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
            รับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
            มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนน
            เฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กำลังศึกษา
          3. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำ
            วิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ
          4.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ

            สาขาวิชาอื่นโดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
          5.  ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกแบบ 1 แบบ 1.1 ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ต้องเป็นผู้มีความรู้และ
            ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นอย่างดีและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
            วิชาการตามความเห็นชอบของสาขาวิชา และมีโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ส่งพร้อมใบสมัคร
          6. มีคุณสมบัติอื่นตามที่สาขาวิชากำหนดในประกาศรับสมัครนักศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา
        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

          1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท
          2. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ฉบับ
          3. รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลหรือระบบ
           สารสนเทศภูมิศาสตร์และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การ
           ทำงานในการสมัคร)
          4. โครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้สมัครในแผนการศึกษาแบบ 1.1 ซึ่งเน้นการทำวิจัยเพียงอย่าง
           เดียว)
        วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
          ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การทำงาน  หนังสือรับรองและผลการสอบสัมภาษณ์ (หรือสอบข้อเขียน)
        แผนการศึกษา


          หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ

            1. แบบ 1.1
             เป็นแผนการศึกษาที่เนื้อหาของหลักสูตรได้แก่การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
             60 หน่วยกิตสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19