Page 12 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 12

11

        สาขาวิชา    จุลชีววิทยา


        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทของ
          มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา
          สุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
         3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา, เทคนิคการแพทย์,
          เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหาร หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันซึ่งคณะกรรมการฯ  ของสาขาวิชาจุล
          ชีววิทยาจะพิจารณาเป็นกรณีไป
         4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

         1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี  และ/หรือปริญญาโท
         2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
         3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ

        วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
                                                     ้
          หนังสือรับรอง  ผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                     ์
        ➢ รศ. สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท          โทรศัพท์ 0-4422-4673, 0-4422-4674
                                 โทรสาร 0-4422-4185

                                 e-mail : sajeera@sut.ac.th

                                 siriwan53@sut.ac.th


        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://beta.sut.ac.th/is-physiology
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17