Page 8 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 8

7

        สาขาวิชา    คณิตศาสตร์ประยุกต์

        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า
          จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี
          ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนถึง
          ภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า และคาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
          3.25
         3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ
          วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กันซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
         4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

         1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
         2. หนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้
                  ้
           2.1 (สำหรับผู้ที่ใชประสบการณ์การทำงานในการสมัคร) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน อย่าง
             น้อย 1 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองตามที่สาขาวิชากำหนด และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจาก
             ผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 1 ฉบับ
           2.2 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน
             อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองตามที่สาขาวิชากำหนด

        วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
          หนังสือรับรอง ผลการสอบข้อเขียนในรายวิชาทางคณิตศาสตร์ และผลการสอบสัมภาษณ์ หัวข้อในการสอบข้อเขียนมาจาก
          วิชาระดับปริญญาตรีต่อไปนี้

               1.  Calculus    3. Ordinary and Partial Differential Equations
               2.  Linear Algebra   4. Mathematical Analysis

        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ➢ Associate Prof. Dr.Eckart Schulz   โทรศัพท์  0-4422-4283  email : eckart@sut.ac.th

        ➢ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช    โทรศัพท์  0-4422-4641  email : jessada@sut.ac.th

        ➢ สาขาวิชาคณิตศาสตร์            โทรศัพท์  0-4422-4626   โทรสาร 0-4422-4649

        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://science.sut.ac.th/2013/mathematics
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13