Page 9 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 9

8

        สาขาวิชา    ชีววิทยา

        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


        คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า
          จากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
          ของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
         3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่
          สัมพันธ์กัน และมีพื้นฐานทางชีววิทยาซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
         4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

         1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
         2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
         3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
          อาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
         4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการ
          สมัคร)

        วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
          หนังสือรับรอง ผลการสอบข้อเขียนในรายวิชาพื้นฐานทางชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ และผลการสอบสัมภาษณ์

        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ➢ รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ ศิริ      โทรศัพท์ 0-4422-4192

                              e-mail : ssinee@sut.ac.th

        ➢ รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน   โทรศัพท์ 0-4422-4294

                              e-mail : nooduan@sut.ac.th

        ➢ สาขาวิชาชีววิทยา             โทรศัพท์ 0-4422-4633 และโทรสาร 0-4422-4185

        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา :  http://science.sut.ac.th/2013/biology

                   http://www.facebook.com/profile.php?id=100008813139697
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14