ประกาศผลการสมัคร ประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

 • alt text

ขั้นตอนการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1) ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
2) เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
3) รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
4) กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
5) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเลือกเมนูดังนี้

ลำดับที่ รายละเอียด เมนู
1
ดำเนินการตามขั้นตอน นศ. ใหม่
ต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลก่อน ที่ http://reg.sut.ac.th จึงจะสามารถมองเห็นปุ่มเมนูได้


2
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมกลับเข้าศึกษา
(สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 2 ส.ค. 61)
- คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
[พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน]
3
3.1 บันทึกทึกประวัตินักศึกษาใหม่
- คำแนะนำการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
[บันทึกประวัติ นศ. ใหม่]
 
3.2 Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารข้อ 1) และ ข้อ 2)(ถ้ามี) ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์
- ศึกษาคำแนะนำและการ Upload เอกสารขึ้นทะเบียน และบันทึกประวัติ นศ. ใหม่ Online
(Clip Video ความยาว 4 นาที)
- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
(หากไม่ Upload จะไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในข้อ 3.3 ได้)
[Crop/Upload]
 
3.3 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
(ต้องทำขั้นตอนที่ 3.1 และ 3.2 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)
[แบบรายงานตัวฯ เป็น นศ. ใหม่]
4
Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ (วันที่ 24 - 31 ก.ค. 61)
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
[Crop/Upload]
5
ทดสอบความรู้แรกเข้าทางวิชาการ
- ในวันที่ 25 ก.ค. 61 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในประกาศผลการคัดเลือกฯ)
- กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
- คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online (Clip Video ความยาว 7 นาที)

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้ที่ http://www.reg.sut.ac.th
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223013)

การส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ที่ศูนย์บริการการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ในวันที่ 6 - 8 ส.ค. 61

 • 1. แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทขอกลับเข้าศึกษาใหม่
      (ที่พิมพ์ออกจาก www.reg.sut.ac.th)
 • 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ ที่มีวันสำเร็จการศึกษา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
 • 4. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง

ติดต่อสอบถาม

 • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/เข้าสู่ระบบไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
 26 มี.ค. - 29 มิ.ย. 61

ประกาศผลการคัดเลือก
24 ก.ค. 61

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่
24 ก.ค. - 2 ส.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
24 ก.ค. - 31 ก.ค. 61

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
25 ก.ค. 61

ลงทะเบียนทาง Internet
5 ส.ค. 61

ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
6 - 8 ส.ค. 61

ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา
http://reg.sut.ac.th
เมนู [ผลการศึกษา]

กิจกรรมอื่น ๆ
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ นศ. ระดับปริญญาตรี