ประกาศผลการสมัคร ประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
      (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
2.3 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
3 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 23 พ.ย. 60
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย

การส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

 • 1. พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทขอกลับเข้าศึกษาใหม่
      (นักศึกษาจะพิมพ์แบบรายงานตัวฯ ได้หลังจากบันทึกระเบียนประวัตินศ.ใหม่ ที่ www.reg.sut.ac.th)
 • 2. ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2560 ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2

ติดต่อสอบถาม

 • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/เข้าสู่ระบบไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
31 ก.ค. - 27 ต.ค. 60

ประกาศผลการคัดเลือก
15 พ.ย. 60

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่
14 - 23 พ.ย. 60

ลงทะเบียนทาง Internet
26 พ.ย. 60

ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60

ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา
http://reg.sut.ac.th
เมนู [ผลการศึกษา]

กิจกรรมอื่น ๆ
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ นศ. ระดับปริญญาตรี