รอบที่ 1 : Portfolio
(รับสมัครวันที่ 1 – 21 ต.ค. 63)

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

[= ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio =]

 1. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 3. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 4. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 6. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 7. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [= Download ใบรับรองผู้สมัครโครงการบุตรเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ=]
 8. โครงการลูกแสดทอง
  [=Download ใบรับรองการเป็นบุตร บุคลากร/ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี=]
 9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
 10. โครงการผู้พิการ
 11. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  [=ตัวอย่างผลงานของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม=]
 12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 13. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
 14. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
 15. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์)
 16. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
  – ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
 17. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
  – ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
 18. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
  – ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน
 1. กรอกข้อมูลการสมัคร Online
 2. พิมพ์ใบสมัคร
  (เฉพาะโครงการกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดี และผู้พิการเท่านั้น)
 3. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร
  (โปรดตรวจสอบ รหัสผู้สมัคร ก่อนดำเนินการในขั้นตอนที่ 4. และ 5.)
 4. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร / Link Video Clip
  เฉพาะ โครงการกีฬา และดนตรีฯ  Upload ไฟล์เอกสารแล้ว ต้อง Upload Link Video Clip ที่แสดงทักษะด้วย
  ซึ่งมีแนวทางในการจัดทำ Video Clip ดังนี้
  – สามารถใช้โปรแกรมใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเองถนัด
  – มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าระดับ HD 720p (1,280×720 )
  – จัดเก็บ Video Clip บน Google Drive ของตนเอง
  [=คำแนะนำการสมัคร Gmail, การ Upload Video ขึ้น Google Drive และการ Upload Link Video Clip เข้าระบบรับสมัคร=]
 5. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ)
 6. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
  (ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร – วันที่ 25 ต.ค. 63 เวลา 23.59 น.)
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 7. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน
 1. แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
 2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หลังจากดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 21 ต.ค. 63
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 23 ต.ค. 63)
1 – 21 ต.ค. 63
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์4 ธ.ค. 63
4กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
ทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรนอกเวลา/โครงการพิเศษฯ
ยกเว้น สาขาวิชาแพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาตร์
19 ธ.ค. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House24 ธ.ค. 63
6ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
7ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net27 ก.พ. 64
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
10กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020