เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติ ในประเภทที่ต้องการสมัคร ก่อนทำการสมัคร Online
กลุ่มสำนักวิชาโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรนอกเวลาแพทย์ พยาบาล ทันตะ

ประกาศรับสมัครของแต่ละกลุ่มสำนักวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 3. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 4. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  – เทคโนโลยีอาหาร
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 6. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ได้แก่

 1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
 3. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  =ตัวอย่างใบรับรอง/เกียรติ โล่/รางวัล ที่เคยได้รับการคัดเลือก=
 4. โครงการผู้พิการ
 5. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  =ใบรับรองผู้สมัครโครงการบุตรเกษตรกรฯ=
 6. โครงการลูกแสดทอง
  =ใบรับรองผู้สมัครโครงการลูกแสดทอง=
 7. โครงการบุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ
 8. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่
 9. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีอาหาร รุ่นใหม่
 10. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการผลิตสัตว์ รุ่นใหม่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ปริญญาตรี) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

“ผู้สมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องไปลงทะเบียนและ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS”

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร
ประมาณเดือนธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร แพทย์ พยาบาล ทันตะ ได้แก่

 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965