รอบที่ 1 : Portfolio

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
(คลิ้กเลือกดูกำหนดการตามประเภทที่สมัคร)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 21 ต.ค. 63
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 23 ต.ค. 63)
1 – 21 ต.ค. 63
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์4 ธ.ค. 63
4กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
ทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรนอกเวลา/โครงการพิเศษฯ
ยกเว้น สาขาวิชาแพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาตร์
19 ธ.ค. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 24 ธ.ค. 63
6ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
7ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net27 ก.พ. 64
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
10กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineบัดนี้ – 15 พ.ย. 63
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 พ.ย. 63)
บัดนี้ – 15 พ.ย. 63
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์4 ธ.ค. 63
4กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
ทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรนอกเวลา/โครงการพิเศษฯ
ยกเว้น สาขาวิชาแพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาตร์
19 ธ.ค. 63
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 24 ธ.ค. 63
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด24 – 30 ธ.ค. 63
7กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 10 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.) เปลี่ยนเป็น
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 63)
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณา Portfolio17 ธ.ค. 63
4ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 ธ.ค. 63
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
8 ม.ค. 63
6ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Zoom Video Conference
7 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
10 ม.ค. 64
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 12 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
15 ม.ค. 64
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
13 – 25 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
16 – 25 ม.ค. 64
9ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
11ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
12กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 20 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 63)
1 – 21 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์2 ก.พ. 64
4กิจกรรมตรวจร่างกาย11 ก.พ. 64
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์12 ก.พ. 64
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House15 ก.พ. 64
7ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
8ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net27 ก.พ. 64
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
10กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online
Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
11 – 20 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร21 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64
3ผู้สมัครทุกคนต้อง [เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] และผู้สมัครทุกคน
จะต้อง [เข้าระบบ เพื่อยืนยันการสมัคร] มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
  1. ยืนยันการสมัคร กรณีเอกสารส่งถูกต้องเรียบร้อยทุกรายการ
  2. แนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) จะต้องแนบเอกสาร
    เพิ่มเติมและยืนยันการสมัคร
4 – 8 ม.ค. 64
4มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม9 – 11 ม.ค. 64
5ผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติมยืนยันการสมัคร12 – 13 ม.ค. 64
6มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม14 ม.ค. 64
7ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร
(หัวข้อเรียงความให้ติดตามจากประกาศ ในวันที่ 18 ม.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
15 ม.ค. 64
8ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)16 – 17 ม.ค. 64
9ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเขียนเรียงความ
(หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบรับสมัคร)
18 ม.ค. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ
เรียงความในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจร่างกาย
1 ก.พ. 64
11ผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความ ยืนยัน
ใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ชำระเงินค่าตรวจร่างกายค่าใช้จ่ายประมาณ
1,600 บาท/คน
1 – 3 ก.พ. 64
12ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)1 – 3 ก.พ. 64
13ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการพิจารณา Portfolio มีสิทธิ์สัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายสละสิทธิ์
4 – 5 ก.พ. 64
14กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย10 ก.พ. 64
15มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์
กับมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย
12 ก.พ. 64
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัย
12 – 14 ก.พ. 64
17มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กรณีตัวจริงสระสิทธิ์15 ก.พ. 64
18ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย15 – 16 ก.พ. 64
19มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ
Clearing house ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
17 ก.พ. 64
20ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://student.mycas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22 – 23 ก.พ. 64
21ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
22กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
23ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010