เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติ ในประเภทที่ต้องการสมัคร ก่อนทำการสมัคร Online
แพทย์ พยาบาล ทันตะกลุ่มสำนักวิชาโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรนอกเวลา

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครของแต่ละกลุ่มสำนักวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 3. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 4. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  – เทคโนโลยีอาหาร
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 6. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ได้แก่

 1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
 3. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  =ตัวอย่างใบรับรอง/เกียรติ โล่/รางวัล ที่เคยได้รับการคัดเลือก=
 4. โครงการผู้พิการ
 5. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  =ใบรับรองผู้สมัครโครงการบุตรเกษตรกรฯ=
 6. โครงการลูกแสดทอง
  =ใบรับรองผู้สมัครโครงการลูกแสดทอง=
 7. โครงการบุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ
 8. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่
 9. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีอาหาร รุ่นใหม่
 10. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการผลิตสัตว์ รุ่นใหม่

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ปริญญาตรี) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

“ผู้สมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องไปลงทะเบียนและ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 : Portfolio

ทุกกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรนอกเวลา ปวส.-ป.ตรีพยาบาลศาสตร์แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64)
20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา15 พ.ย. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์15 - 21 พ.ย. 64
5มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ 26 พ.ย. 64
6ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
7มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 11 ก.พ. 65
8ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
9กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
10จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64)
20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา15 พ.ย. 64
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด15 - 30 พ.ย. 64
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว15 ธ.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
7จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64)
15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร15 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 15 ธ.ค. 64
5ผู้มีสิทธิ์พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด15 - 21 ธ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 64
7ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
6 ม.ค. 65
8ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์7 ม.ค. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา11 ม.ค. 65
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล12 - 18 ม.ค. 65
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์20 ม.ค. 65
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
16จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร
29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร9 - 12 ธ.ค. 64
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
1. [ยืนยันการสมัคร] กรณีเอกสารส่งถูกต้องเรียบร้อยทุกรายการ
2. [แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม และเข้ามายืนยันการสมัครในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
13 - 14 ธ.ค. 64
4มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม15 ธ.ค. 64
5ผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติมจะต้องเข้ามายืนยันการสมัคร16 ธ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร17 ธ.ค. 64
7ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)18 - 19 ธ.ค. 64
8ประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ21 ธ.ค. 64
9ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ และใช้คะแนน BMAT เรียงจากมากไปหาน้อยแยกตามโควตาของแต่ละจังหวัดและแยกตามโครงการ ในขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบรับสมัคร เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) และเรียงความ ในขั้นตอนที่ 2 (หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบรับสมัคร) 21 ธ.ค. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 และการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 6 ม.ค. 64
11ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)6 - 7 ม.ค. 64
12ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความสละสิทธิ์)11 ม.ค. 65
10 ม.ค. 65
13- กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
- ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ Zoom
13 ม.ค. 65
14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 14 ม.ค. 65
15ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี14 - 16 ม.ค. 65
16ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์)17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ครั้งที่ 219 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ครั้งที่ 320 ม.ค. 65
17ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 - 20 ม.ค. 65
(ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.)
18ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th21 ม.ค. 65
19ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 65
20มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
21ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 11 - 16 ก.พ. 65
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
23จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
1 – 20 ธ.ค. 64
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)1 – 21 ธ.ค. 64
(ถึง 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 65
4กิจกรรมตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต20 - 26 ม.ค. 65
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์28 ม.ค. 64
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 65
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
1 ก.พ. 65
8ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
12จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965