กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2566

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล

ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 66)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 28 เม.ย. 66
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com4 - 5 พ.ค. 66
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 9 พ.ค. 66
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด9 - 14 พ.ค. 66
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
8จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หลักสูตรนอกเวลา ปวส. – ป.ตรี

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 66)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา28 เม.ย. 66
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด28 เม.ย. - 14 พ.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th16 พ.ค. 66
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
7จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หลักสูตรแพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
1 - 10 มี.ค. 66
สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 มี.ค. 66 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มี.ค. 66

(การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มี.ค. 66 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 11 มี.ค. 66 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร13 - 19 มี.ค. 66
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 23 มี.ค. 6620 - 23 มี.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 3 ตรวจร่างกาย21 เม.ย. 66
5ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 เม.ย. 66 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์21 - 22 เม.ย. 66
6ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) 24 เม.ย. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 24 เม.ย. 66 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์24 เม.ย. 66
8กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย25 - 26 เม.ย. 66
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th28 เม.ย. 66
10ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th28 - 29 เม.ย. 66
ภายในเวลา 16.30 น.
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม 1 พ.ค. 66
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th1 พ.ค. 66
13ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 66
14มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th 8 - 9 พ.ค. 66
15มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง ยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายใน 1 วันทำการ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองลำดับถัดไป10 - 11 พ.ค. 66
16กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
17จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
18ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 31 มี.ค. 66
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร3 - 7 เม.ย. 66
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน เวลา 23.59 น. ของวันที่ 12 เม.ย. 6610 – 12 เม.ย. 66
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 66
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์29 เม.ย. 66
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 2 พ.ค. 66
7ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 66
8มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 9 พ.ค. 66
91. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9 - 14 พ.ค. 66
10กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
11จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
6 มี.ค. – 10 เม.ย. 66
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)6 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์20 เม.ย. 66
4กิจกรรมตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต21 - 24 เม.ย. 66
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์26 เม.ย. 66
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
28 เม.ย. 66
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 3 พ.ค. 66
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว9 พ.ค. 66
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด9 - 14 พ.ค. 66
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
12จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

เข้าร่วม Line Openchat
“เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ”

Line Openchat “SUT TCAS 2566 [มทส. ’66]”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789