กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล

ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 - 20 ก.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 21 ก.ย. 66)
1 - 20 ก.ย. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 2 ต.ค. 66
4กิจกรรมสัมภาษณ์14 ต.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 20 ต.ค. 66
6ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House20 - 27 ต.ค. 66
7มหาวิทยาลัยประกาศรายขื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th 1 พ.ย. 66
8ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ที่แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com6 - 7 ก.พ. 67
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th12 ก.พ. 67
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 - 17 ก.พ. 67
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 23 ก.พ. 67
12จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

หลักสูตรนอกเวลา ปวส. – ป.ตรี

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 - 20 ก.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 21 ก.ย. 66)
1 - 20 ก.ย. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 2 ต.ค. 66
4กิจกรรมสัมภาษณ์14 ต.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์20 ต.ค. 66
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด20 - 31 ต.ค. 66
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 7 พ.ย. 66
8กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 23 ก.พ. 67
9จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

พยาบาลศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1- 30 พ.ย. 66
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร6 - 11 ธ.ค. 66
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 66 เวลา 23.59 น.12 – 15 ธ.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์17 ม.ค. 67
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์20 ม.ค. 67
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา23 ม.ค. 67
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล24 - 29 ม.ค. 67
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี6 - 7 ก.พ. 67
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว12 ก.พ. 67
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 - 17 ก.พ. 67
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
16จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

แพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
24 พ.ย. – 7 ธ.ค. 66
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 7 ธ.ค. 66
หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร8 - 14 ธ.ค. 66
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 6615 - 18 ธ.ค. 66
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในรอบที่ 2
(หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบการรับสมัคร วันที่ 28 ธ.ค. 66)
27 ธ.ค. 66
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในรอยที่ 2 Login เข้าระบบเพื่อทราบรายละเอียดหัวข้อเรียงความ และดำเนินการ Upload เรียงความภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 29 ธ.ค. 66 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์28 - 29 ธ.ค. 66
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย16 ม.ค. 67
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 ยืนยันการใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 ม.ค. 6717 - 18 ม.ค. 67
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 สละสิทธิ์)19 ม.ค. 67
9ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 ม.ค. 6719 - 20 ม.ค. 67
10กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย24 ม.ค. 67
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย26 ม.ค. 67
12ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี26 - 28 ม.ค. 67
13ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์)29 ม.ค. 67
14ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี29 - 30 ม.ค. 67
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th31 ม.ค. 67
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี6 - 7 ก.พ. 67
17มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยัน Clearing house แล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th12 ก.พ. 67
18ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 - 17 ก.พ. 67
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
23จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 66
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)15 พ.ย. – 16 ธ.ค. 66
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 66
4การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต6 ม.ค. 67
5การสอบสัมภาษณ์24 ม.ค. 67
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
30 ม.ค. 67
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 67
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี6 - 7 ก.พ. 67
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว12 ก.พ. 67
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 - 17 ก.พ. 67
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 23 ก.พ. 67
12จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789