กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2566

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล

ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 30 ก.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 4 ต.ค. 65)
1 - 30 ก.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์17 ต.ค. 65
4กิจกรรมสัมภาษณ์22 ต.ค. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ 31 ต.ค. 65
6ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65
7ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 10 พ.ย. 66
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
12จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หลักสูตรนอกเวลา ปวส. – ป.ตรี

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 - 30 ก.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 4 ต.ค. 65)
1 - 30 ก.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์17 ต.ค. 65
4กิจกรรมสัมภาษณ์22 ต.ค. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา31 ต.ค. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด31 ต.ค. - 15 พ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
8จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

พยาบาลศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1- 30 พ.ย. 65
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร6 - 9 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65 เวลา 23.59 น.13 – 15 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 66
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
[ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์]
20 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา24 ม.ค. 66
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล25 - 30 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
16จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

แพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 26 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65

(การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 6 ธ.ค. 65 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร5 - 12 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 6513 - 16 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2
(หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบวันที่ 20 ธ.ค. 65)
20 ธ.ค. 65
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 Login เข้าระบบเพื่อทราบรายละเอียดหัวข้อเรียงความ และดำเนินการ Upload เรียงความภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 65 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์20 - 21 ธ.ค. 65
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 4 ตรวจร่างกาย 11 ม.ค. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 6611 - 12 ม.ค. 66
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 สละสิทธิ์) 13 ม.ค. 66
9ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 ม.ค. 6613 - 14 ม.ค. 66
10กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย18 ม.ค. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 20 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี23 - 24 ม.ค. 66
13ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) 25 ม.ค. 66
14ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี25 - 26 ม.ค. 66
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์27 ม.ค. 66
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
17มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยัน Clearing house แล้ว13 ก.พ. 66
18ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
23จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)25 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ 13 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66
4กิจกรรมตรวจร่างกาย26 ม.ค. 66
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์27 ม.ค. 66
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 66
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
1 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์7 ก.พ. 66
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
12จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

เข้าร่วม Line Openchat
“เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ”

Line Openchat “SUT TCAS 2566 [มทส. ’66]”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789