รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2

เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่  7 – 15 พฤษภาคม 2564

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รายละเอียดการรับสมัคร7 – 15 พ.ค. 64
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 ครั้งที่ 1 ทาง [เว็บไซต์ ทปอ.]26 พ.ค. 64
3ผู้อ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 ทาง [เว็บไซต์ ทปอ.]26 – 27 พ.ค. 64
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 ครั้งที่ 2 ทาง [เว็บไซต์ ทปอ.]1 มิ.ย. 64
5ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ดำเนินการ
  1. แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ทาง http://sutgateway.sut.ac.th (แทนการสัมภาษณ์)
  2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 – 7 มิ.ย. 64
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 3 Admission ทาง http://sutgateway.sut.ac.th10 มิ.ย. 64
7กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง