โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติจากประกาศรับสมัคร

รับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 2 – 12 พ.ค. 65
อ่านประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

วิธีสมัครเข้าศึกษา

ระหว่างวันที่ 2 – 10 พ.ค. 65

ตารางกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รายละเอียดการรับสมัคร2 - 10 พ.ค. 65
2 - 12 พ.ค. 65
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 ทาง [www.mytcas.com]18 พ.ค. 65
3ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ทาง [www.mytcas.com]18 - 19 พ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 ทาง [www.mytcas.com]24 พ.ค. 65
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 24 พ.ค. 65
6ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี27 - 30 พ.ค. 65
7มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 3 Admission 2 มิ.ย. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online2 – 5 มิ.ย. 65
9กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 6 - 10 มิ.ย. 65
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 3 : Admission

ทุกกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรนอกเวลา ปวส.-ป.ตรีทันตแพทยศาสตร์ (รับตรง มทส.)ทันตแพทยศาสตร์ (รับตรง กสพท.)แพทยศาสตร์ (รับตรง กสพท.)
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รายละเอียดการรับสมัคร2 - 10 พ.ค. 65
2 - 12 พ.ค. 65
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 ทาง [www.mytcas.com]18 พ.ค. 65
3ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ทาง [www.mytcas.com]18 - 19 พ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 ทาง [www.mytcas.com]24 พ.ค. 65
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 24 พ.ค. 65
6ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี27 - 30 พ.ค. 65
7มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 3 Admission 2 มิ.ย. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online2 – 5 มิ.ย. 65
9กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 6 - 10 มิ.ย. 65
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
2 - 10 พ.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 12 พ.ค. 65)
2 - 10 พ.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 24 พ.ค. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด27 - 30 พ.ค. 65
5ประกาศรายชื่อผํู้ผ่านการคัดเลือกที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว1 มิ.ย. 65
6จองหอพักนักศึกษา Online2 – 5 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 2 - 10 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
29 เม.ย. – 19 พ.ค. 65
(ถึง 23.59 น.)
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 24 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์30 พ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 31 พ.ค. 65
5มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสำรองตามลำดับ เพื่อยืนยันสิทธิ์ฯ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th2 มิ.ย. เวลา 14.00 น. - 4 มิ.ย. 65
ภายในเวลา 09.00 น.
6ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด6 มิ.ย. 65 ภายในเวลา 14.00 น.
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 - 10 มิ.ย. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม) 8 ก.ค. 65
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการคัดเลือก25 พ.ค. 65
2ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์+Upload ประวัติ (ทาง E-mail)26 พ.ค. 65
ภายในเวลา 14.00 น.
3ทดสอบระบบ/จัดเตรียมการสอบสัมภาษณ์27 พ.ค. 65
เวลา 15.00 น.
4กิจกรรมสอบสัมภาษณ์30 พ.ค. 65
5ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวิธีและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด31 พ.ค. 65
ภายในเวลา 10.00 น.
6จองหอพักนักศึกษา Online2 – 5 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 8 - 10 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ 25 พ.ค. 65
2ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ
1) ดำเนินการบันทึก video clip ตามหัวข้อและระยะเวลาที่กำหนดผ่านระบบที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th โดยผู้สมัครจะต้อง upload link video ในระบบภายในเวลา 11.59 น.
2) ดำเนินการสำแดงสุขภาพและสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายในเวลา 11.59 น.
25 - 26 พ.ค. 65
3 ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด27 - 30 พ.ค. 65
4มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา31 พ.ค. 65
5จองหอพักนักศึกษา Online2 - 5 มิ.ย. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 6 - 10 มิ.ย. 65
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965